Scoreboard

לוח התוצאות מציג נתונים מעודכנים על מצב לימודי חמש היחידות במתמטיקה ובפיזיקה בישראל ועל פעילות הקרן לקידום המצויינות במקצועות המתמטיקה והמדעים

תלמידים

מספר התלמידים שנבחנו בכל שנה בבחינת הבגרות ב-5 יחידות במתמטיקה בכיתה יב’ במסגרות החינוך הפורמליות בין השנים 2006-2018:

מהנתונים עולה כי בין השנים 2006-2012 מספר לומדי 5 היחידות במתמטיקה צנח באופן דרמטי. הידרדרות זו נבלמה בזכות מורים מעולים, התגייסות רחבה ומדיניות ברורה, ובשנת 2017 ישראל כבר הכפילה את מספר תלמידי המתמטיקה הלומדים ברמת 5 יחידות.


שיעור התלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות ב5 יחידות במתמטיקה בכיתה יב’ במסגרות החינוך הפורמליות בין השנים 2008-2017, על פי חלוקה לזרם חינוך:

מהנתונים עולה כי עיקר העלייה במספר תלמידי 5 היחידות מגיעה מהחינוך הממלכתי. אולם בשנת 2017 שיעור התלמידים בחינוך הממלכתי שלמדו 5 יחידות מתמטיקה היה גבוה רק ב15% משיעור הלומדים בחינוך הדתי, וגבוה ב103% משיעור הלומדים בחינוך הערבי.


חלוקה מגדרית של מספר התלמידות והתלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות ב5 יחידות בפיזיקה בכיתה יב’ במסגרות החינוך הפורמליות בין השנים 2008-2017:

מהנתונים עולה כי באופן קבוע מספר התלמידות שנבחנות ב5 יחידות בפיזיקה נמוך משמעותית ממספר התלמידים, והן מהוות כ33-37% בלבד מכלל הלומדים 5 יחידות בפיזיקה.


שיעור התלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות ב5 יחידות בפיזיקה בכיתה יב’ במסגרות החינוך הפורמליות בין השנים 2008-2017, על פי חלוקה לזרם חינוך:

מהנתונים עולה כי עיקר העלייה במספר תלמידי 5 היחידות מגיעה מהחינוך הממלכתי . שיעור התלמידים בחינוך הממלכתי שלמדו 5 יחידות בפיזיקה בשנת 2017 היה גבוה ב28% משיעור הלומדים בחינוך הדתי, וגבוה ב36% משיעור הלומדים בחינוך הערבי.

מורים

מורים בהכשרה להוראת מתמטיקה בתיכון על פי חלוקה לסוגי הכשרה בין השנים 2001-2017:

מהנתונים עולה כי בשנים האחרונות רוב המורים החדשים למתמטיקה בתיכון מגיעים ממסלולי ההסבה להוראה (אנשי קריירה שנייה). בשנת 2017 הגיעה ישראל לשיא של 15 שנה במספר הבוחרים בלימודי הוראת מתמטיקה

פעילות הקרן

הסכום הכולל של מענקים אותם אישרה הקרן בחלוקה לפי שנה:


הסכום הכולל של מענקים אותם אישרה הקרן בחלוקה לפי תכניות ומנופים:
נכון לסוף שנת 2017 תיק המענקים של הקרן כולל 242 מענקים בשווי של 278,337,350 שקלים

מפה

פעילות מענקי הקרן בחלוקה על פי סוג בית הספר:

קישור למפה חיצונית